Catalog / Weather
Gismeteo v.2.2.27
Foreca v.1
Прогноз rp5.ru v.17
Народный монитор v.2.0.10
Yahoo! Weather v.5
Температура в Москве v.3.0.12
сМашиной v.1.5
Good-weather v.1.0.1
Krastemp (Температура в Красноярске) v.1.0.1
Температура по республике Башкортостан v.4
Температура в Перми(ПГУ) v.1.0.2
Погода в Караганде v.1.0.3
Температура в Омске v.1.0.2
METAR-TAF v.9
Montemp (Температура в Монастырщине) v.1.0.4
There is no my provider! What can I do to add it?